Dveře ke štěstí se otevírají zevnitř.

O nás

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.

Vzdělání: Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, se specializací v klinické psychologii. Doktorát v oboru pedagogická psychologie jsem získala na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.

Absolvovala jsem dva systematické psychoterapeutické výcviky – výcvik v Gestalt psychoterapii a výcvik v tanečně pohybové psychoterapii. V současné době navštěvuji navazující kurz párové a rodinné terapie.

Zkušenosti: Pracuji jako odborný asistent na Pedagogické fakultě JU, kde vyučuji psychologii a působím také ve Vysokoškolské poradně JU.

Zaměření: Zaměřuji se zejména na terapii dospělých a dospívajících, poskytuji rovněž výchovné poradenství rodičům dětí s nejrůznějšími obtížemi. Vycházím z teorie a praxe Gestalt psychoterapie, takže věnuji pozornost i snům a tělovému prožívání. Poznatky z výcviku tanečně pohybové psychoterapie využívám k propojování tělesného a psychického světa klientů. To může být velmi prospěšné těm, kteří se potýkají s nějakým psychosomatickým onemocněním. Nově také nabízím možnost párové či rodinné terapie v rámci výukových povinností pro ukončení kurzu párové a rodinné terapie.

Mgr. Lucie Doležalová

Vzdělání: Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor psychologie a Zdravotně-sociální fakultu v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační péče o děti, dospělé a staré osoby. Absolvovala jsem 4 letý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a řadu dalších kratších kursů a seminářů. V současné době mám dokončen 2 letý postgraduální výcvik v GDTA, tj. gestalt terapie pro děti a adolescenty v Praze.

Zkušenosti: Od roku 2003 do roku 2018 jsem pracovala ve Středisku výchovné péče, kde mou hlavní pracovní náplní byla psychodiagnostika dětí s poruchami chování. Kromě soukromé praxe, kterou vykonávám od roku 2016, nyní pracuji jako školní psycholog na Gymnáziu Třeboň a psycholog v Krizovém Centru v Českých Budějovicích. 

Zaměření: Zaměřuji se na práci s dětmi a dospívajícími. Pracuji v modalitě Gestalt přístupu, s dětmi terapeuticky, s rodičemi výchovně poradensky.

Co od nás můžete očekávat:

Dodržování bezpečných hranic

Naše setkávání jsou vymezena prostorem naší ordinace, předem určeným časem a účelem, kvůli kterému jste přišli. V tom smyslu od nás můžete čekat naladění na Vás a naši plnou pozornost zaměřenou na Vás či Vaše trápení. Naopak nemůžeme s Vámi jít například do kavárny, mimo prostor naší ordinace a čas tomu vyhrazen. Můžeme oboustranně vyjádřit své pocity i fantazie a to i negativní, jako je vztek, naštvanost, bezradnost. Vždy respektujeme Vaše tempo, míru otevřenosti i odvahy se vyjádřit.

Důvěrnost a mlčenlivost

Vše, co přinášíte do terapie, je Vaše intimní, vnitřní prožívání. K tomu chováme hluboký respekt a všechny informace zůstávají mezi námi, nikomu nesdělujeme nic z našich setkávání. 

Výjimkou z tohoto pravidla jsou:

  1. Supervize, tj. konzultace průběhu Vaší terapie se zkušenějšími kolegy. Pokud chceme pracovat kvalitně, je pro nás nezbytná. V tom případě samozřejmě nepoužíváme žádné osobní  údaje, jako jména, data narození, atd..
  2. Situace, podléhající oznamovací povinnosti.

Profesionalita

Při své práci dodržujeme etický kodex České asociace psychoterapeutů, dále se odborně vzděláváme a pokračujeme ve svém odborném profesním i osobnostním růstu.